Tuesday, April 26, 2011

Addition & Subtraction in Scientific Notation

Addition and Subtraction (Dagdagan at Bawasan)
When adding or subtracting numbers in scientific notation, their powers of 10 must be equal. If the powers are not equal, then you must first convert the numbers so that they all have the same power of 10.
  Example: (6.7 x 109) + (4.2 x 109) = (6.7 + 4.2) x 109 = 10.9 x 109 = 1.09 x 1010. (Note that the last step is necessary in order to put the answer in scientific notation.) Example: (4 x 108) - (3 x 106) = (4 x 108) - (0.03 x 108) = (4 - 0.03) x 108 = 3.97 x 108.
  Kung magdadagdag at magbabawas sa scientific notation, dapat lamang na magkatulad ang kanilang power. Kung hindi, nararapat lamang na ihayag ito sa magkaparehong power.
  Halimbawa
  1)  ( 3.2 x 10^3) +  ( 0.23 x 10^5) = ?
  Dahil magkaiba ang kanilang power 3 at 5, hindi kaagad-agad itong maisusuma. Dapat ay parehong 3 o parehong 5 ang kanilang mga power.
  Kung gagawing parehong 3 ang power,  ang  (0.23 x 10^5) ay magiging ( 0.0023 x 10^3).
  Dahil pareho na ang kanilang power na 3, pwede na silang idagdag sa isa't isa;
  (3.2 x 10^3) + (0.0023 x 10^3) = (3.2 + 0.0023) x 10^3 = 3.2023 x 10^3
  2)  ( 9.65 x 10^4) - ( 3.21 x 10^3) = ?
  Dahil magkaiba ang kanilang power na 4 at 3, gawin muna itong pareho; pwedeng parehong 4 o parehong 3.
  Gawin nating parehong 3:
  Ang ( 9.65 x 10^4) ay magiging  ( 96.5 x 10^3) ==> ilipat lamang ng isang puwesto ang tuldok pakanan.
  Dahil pareho ng may power 3 ang ating mga numero, maaari na silang ibawas sa isat'isa.
  (96.5 x 10^3) - ( 3.21 x 10^3) = ( 96.5 - 3.21 ) x 10^3 = 93.29 x 10^3

No comments: