Tuesday, July 18, 2017

Some Mathematics Tips & Tricks

Nasa ibaba ang ilan sa mga tips na maaaring unawain at tandaan sa pagso-solve ng mga mathematics problems na kinapapalooban ng mga operations tulad ng addition, subtraction, multiplication at division. Ang mga ito ay nakalap sa iba't ibang webpurok sa internet kung kaya't hindi na malaman kung kanino ba sadya nanggaling ang mga tips at tricks na ito.


A. Adding large numbers (Pagsuma ng mga malalaking bilang)

Kung gagawin sa isipan lamang, mahirap mag-add ng dalawang malalaking bilang o yong may tatlo o higit pang bilang ng digits. Para madali itong magawa, sundin ang mga sumusunod na tip:

1. Gawin sa pinakamalapit na multiple of 10 ang mga numerong pagsasamahin at i-add ang mga ito.

2. Kunin ang ang mga numerong ini-add sa dalawang bilang na pagsasamahin upang maging multiple ng 10 ang mga ito.

3. I-add ang 2 numerong nakuha sa step 2.

4. Ibawas (Subtract) ang resultang nakuha sa step 3 sa nakuhang suma sa step 1.

Halimbawa:

655 + 927 = ?

Step 1:   650 ===> 660
               927 ===> 930

660 + 930 = 1590

Step 2:  660 - 655 = 5
             930 - 927 = 3

Step 3:   5 + 3 = 8

Step 4:  1590 - 8 = 1582

655 + 927 = 1582

Ilan pang halimbawa:

a.   328 + 757 = ?

      328 ===> 330
      757 ===> 760

330 + 760 = 1090

330 - 328 = 2
760 - 757 = 3

2 + 3 = 5

1090 - 5 = 1085

328 + 757 = 1085  

b.   247 + 321 + 647 = ?

       247 ===> 250
       321 ===> 330
       647 ===> 650

250 + 330 + 650 = 1230

       250 - 247 = 3
       330 - 321 = 9
       650 - 647 = 3

3  +  9 + 3 = 15

1230 - 15 = 1215

247 + 321 + 647 = 1215

c.  112 + 357 + 426 + 941 = ?

     112 ===> 120
     357 ===> 360
     426 ===> 430
     941 ===> 950

120 + 360 + 430 + 950  = 1860

120 - 112 = 8
360 - 357 = 3
430 - 426 = 4
950 - 941 = 9

8 + 3 + 4 + 9 = 24

1860 - 24 = 1836

112 + 357 + 426 + 941 = 1836

Tandaan: Maaaring gamitin ang tip na ito kahit ilan pa ang mga malalaking numero na kailangang sumahin (addition)

B. Subtracting from 1,000 (Pagbabawas mula sa 1,000)

Minsan, mahirap din naman ang pagbabawas ng bilang mula sa 1,000 lalo na at gagawin ito mentally. Narito ang tip upang ito ay madaling gawin:


1. Ibawas  sa 9 ang bawa't digit ng numerong ibabawas sa 1,000, maliban sa huling digit (ones digit).

2. Ibawas sa 10 ang huling digit.

3. Isulat ang mga numerong nakuha sa step 1 at 2. Iyon ang sagot sa tanong.

Mga Halimbawa:

a. 1000 - 287 = ?

Anu-ano ang mga digits ng 287?

2 , 8 at 7

Ayon sa Step 1:

9 - 2 = 7
9 - 8 = 1

Ayon sa Step 2:

10 - 7 = 3

Mga nakuhang sagot sa Step 1 at 2:

7, 1 at 3

1000 - 287 = 713

b. 1000 - 718 = ?

9 - 2 = 7

9 - 8 = 1

10 - 7 = 3

Sagot: 7  1 3

1000 - 287 = 713

c.  1000 - 437 = ?

9 - 4 = 5
9 - 3 = 6
10 - 7 = 3

Sagot: 5 6 3

1000 - 437 = 563 


No comments: